Skip to content

Privacybeleid

1. Waarom deze privacyverklaring?

Elit Constructing (hierna “wij/ons/onze”) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, met name de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”) en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Verordening”).

Wij willen u informeren over mogelijke verwerkingen van uw persoonsgegevens en uw rechten op dit gebied. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Elit Constructing zoals beschreven in dit document.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Wij raden u daarom aan om dit document regelmatig te raadplegen.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Elit Constructing, een bedrijf gespecialiseerd in loodgieterij en multitechnisch onderhoud, is verantwoordelijk voor de website.

Contactgegevens:

Adres: Rue de la Scaillée 1, 1440 Braine-le-Château

Telefoon: 0487/42 26 42

E-mail: info@elitemaintenance.be

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wij verzamelen en verwerken een deel of alle persoonsgegevens met betrekking tot u zoals hieronder opgesomd:

 • De informatie die u ons verstrekt:

Identificatiegegevens met betrekking tot het invullen van het contactformulier en gegevens met betrekking tot uw vraag, informatieaanvraag, offerte of bestelling.

 • Enquêtes en getuigenissen:

We kunnen u vragen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek over het gebruik van onze diensten, zodat we onze diensten kunnen verbeteren, of om ons uw tevredenheid te delen via een getuigenis.

 • Communicatie:

Als u contact opneemt met onze teams per e-mail, post of telefoon, is het mogelijk dat we een dossier bijhouden met de uitwisselingen om de communicatie te vergemakkelijken.

 • Gebruik van onze website:

Via het gebruik van onze website kunnen de via cookies verzamelde informatie voor statistische doeleinden de volgende zijn: uw IP-adres, uw geografische zone, de tijden en datums van het raadplegen van de pagina’s, de geraadpleegde pagina’s, enz. We raden u aan uw cookies te activeren voor een optimale ervaring. U blijft echter vrij om ze via de instellingen van uw browser uit te schakelen als u dat wilt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

4. Wat zijn de doeleinden van de gegevensverwerking?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens met als enige doel u een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikerservaring van de website te bieden. Het verwerken van uw persoonlijke gegevens is daarom essentieel voor het goed functioneren van de website en de levering van onze diensten.

Op grond van het recht van de Europese Unie zijn al deze doeleinden gebaseerd op een juridische basis die het gebruik van uw gegevens rechtmatigt. Hieronder vindt u de lijst van belangrijkste juridische grondslagen waarop we ons baseren:

 • Toestemming: U heeft uw toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens via een toestemmingsformulier. De mogelijkheid om uw toestemming op elk moment in te trekken is voorzien via “uitschrijven” of via het daarvoor bestemde formulier.
 • Uitvoering van een overeenkomst: De verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.
 • Naleving van een wettelijke verplichting: We moeten uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang dat opweegt tegen enig potentieel nadeel voor uw rechten op de bescherming van uw gegevens.

We verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken voor de volgende doeleinden:

Zorgen voor de verwerking van bestellingen en levering van producten.

 • Juridische basis: uitvoering van een overeenkomst.

Zorgen voor after-sales service.

 • Juridische basis: uitvoering van een overeenkomst, gerechtvaardigd belang.

Mogelijk maken van facturering en accountbeheer.

 • Juridische basis: uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting.

Bieden van een algemene, maar ook gepersonaliseerde service aan de gebruiker, inclusief het verzenden van nuttige informatie, nieuwsbrieven, het verstrekken van ondersteuning en het volgen van klachten.

 • Juridische basis: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, gerechtvaardigd belang.

Verbeteren en personaliseren van onze diensten en producten.

 • Juridische basis: gerechtvaardigd belang.

Verzenden van promotionele aanbiedingen als u hier uitdrukkelijk mee instemt (direct marketing). In dit geval blijft u vrij om op elk moment uw toestemming in te trekken.

 • Juridische basis: toestemming, gerechtvaardigd belang.

Zorgen voor de relevantie van de inhoud en presentatie van onze site, wat kan leiden tot het delen van persoonlijke gegevens met serviceproviders.

 • Juridische basis: gerechtvaardigd belang.

U hebt controle over de gegevens die u ons verstrekt. Wanneer de gegevens onvolledig of onjuist zijn, behoudt Elit Constructing zich het recht voor om bepaalde operaties tijdelijk of permanent te onderbreken of op te schorten.

Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. Uw persoonlijke gegevens worden dus niet verkocht, weggegeven of doorgegeven aan derden, behalve met uw uitdrukkelijke toestemming.

5. Wie kan mijn gegevens ontvangen?

Naast ons bedrijf zijn de enige partners die uw persoonlijke gegevens kunnen ontvangen:

Google Analytics: Google Analytics is een platform voor het verzamelen van anonieme gegevens van een website. Deze tool stelt ons in staat om beter te begrijpen hoe bezoekers met onze site omgaan om hun ervaring en de effectiviteit van de site te verbeteren.

Easyhost : Easyhost is een van de grootste hostingbedrijven in de Benelux en biedt hosting- en SSL-certificaatoplossingen waarmee onze website optimaal functioneert. Alle gegevens die we verzamelen, worden op een wettige en eerlijke manier verwerkt op beveiligde servers.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze partners of serviceproviders voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld.

6. Hoe worden mijn gegevens opgeslagen?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen op de pc’s van ons bedrijf of de Cloud-servers waarvan alleen ons bedrijf de toegangscodes heeft.

7. Zijn mijn gegevens beschermd?

Elit Constructing heeft alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om gegevensinbreuken te voorkomen. Onze partners voldoen ook aan technische en organisatorische beveiligingsnormen om uw persoonlijke gegevens redelijkerwijs te beschermen, in overeenstemming met de juiste beveiligingsnormen. We kunnen echter niet garanderen dat online gegevensoverdrachten beschermd zijn tegen inbreuken, daarom vragen we u redelijke waakzaamheid te betrachten bij het gebruik van uw persoonlijke apparaten en inloggegevens.

8. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

De bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Deze gegevens worden bewaard zolang als nodig is om aan de activiteitenbehoeften te voldoen. Bijvoorbeeld, als u onze diensten aanvraagt, worden uw persoonlijke gegevens bewaard zolang als nodig is om aan uw verzoek te voldoen en om u de benodigde ondersteuning, apparatuur en communicatie te bieden om een goed relatiebeheer te verzekeren. Als we uw persoonlijke gegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, is de bewaartermijn afhankelijk van de wettelijke bewaarplicht die op ons rust.

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens geen nut meer heeft, worden deze onomkeerbaar geanonimiseerd voor statistische doeleinden of definitief verwijderd.

9. Wat zijn mijn rechten?
 • Garantie van eerlijke en wettige verwerking

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de expliciete legitieme doeleinden zoals uiteengezet in punt 4. Ze worden adequaat, relevant en niet overdreven verzameld en verwerkt, en worden niet langer bewaard dan nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken.

Alle technische en veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de risico’s van ongeoorloofde toegang of verwerking van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken. In geval van inbreuk op onze computersystemen, zal Elit Constructing onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 • Recht op toegang

Als u uw identiteit kunt bewijzen, heeft u het recht informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U heeft het recht om de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens die worden verwerkt, de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, de criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen, en de rechten die u kunt uitoefenen op uw gegevens te kennen.

 • Recht op rectificatie

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Indien nodig, gelieve ons op de hoogte te stellen van de wijzigingen die moeten worden aangebracht via ons contactformulier of per e-mail. Wij zullen uw gegevens zo spoedig mogelijk corrigeren.

 • Recht op gegevenswissing (of “recht op vergetelheid”)

U heeft ook het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen in de volgende gevallen:

Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de beoogde doeleinden;

U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere wettelijke grondslag voor de verwerking;

U heeft uw recht van verzet geldig uitgeoefend;

Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

Uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Elit Constructing beslist op eigen initiatief over de aanwezigheid van bovenstaande criteria.

 • Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, met name in geval van betwisting van de juistheid van de gegevens, als uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, als de gegevens nodig zijn voor de uitoefening of verdediging van juridische claims of gedurende de tijd die Elit Constructing nodig heeft om te controleren of u geldig uw recht op gegevenswissing kunt uitoefenen.

 • Recht van verzet

U hebt tevens het recht om zich op elk moment te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Elit Constructing zal stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij zij kan aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw recht van verzet.

 • Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om alle persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 • Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de rechtsgrond van toestemming, kunt u op elk moment uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

 • Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, nodigen wij u uit om een verzoek per e-mail te sturen naar Elit Constructing: info@elitemaintenance.be. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

Mogelijkheid om een klacht in te dienen

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Elit Constructing, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit voor Gegevensbescherming wordt (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 april 2023.